Wszystkie pola są wymagane.
Konto nauczyciela

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU AD REM
organizowanego w roku 2010 w ramach
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego
„PRZEKONUJEMY SIĘ DO PRYWATYZACJI”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie AD REM, zwanym dalej w treści regulaminu Konkursem.
 2. Konkurs AD REM jest integralną częścią Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Przekonujemy się do prywatyzacji”, zwanego dalej Projektem.
 3. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada.
 4. Podmiotem prowadzącym i realizującym Projekt jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Kalatówki 6, zwana dalej Organizatorem.
 5. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
 6. Uczniowie zgłaszani są do Projektu za pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają.
 7. Zgłoszenie ucznia do udziału w Konkursie oznacza akceptację regulaminu.

Organizacja i przebieg konkursu

 1. Konkurs organizowany jest w czterech etapach.
 2. Etap I (szkolny) polega na indywidualnym rozwiązaniu przez uczniów testu weryfikującego ich wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz udziału i znaczenia własności prywatnej i prywatyzacji, w tym prywatyzacji giełdowej w gospodarce.
 3. Etap II (międzyszkolny) polega na rozwiązaniu zadania problemowego z zakresu tematyki Konkursu przez trzyosobowe zespoły uczniowskie.
 4. Etap III (regionalny) polega na przeprowadzeniu debaty publicznej, z udziałem dwudziestu czterech najlepszych zespołów, wyłonionych w etapie II, w sześciu regionach (po cztery zespoły w każdym).
 5. Teza debaty zostanie ogłoszona przez Organizatora nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem etapu regionalnego na stronie Projektu.
 6. Etap IV (finał ogólnopolski) polega na przeprowadzeniu debaty publicznej z udziałem sześciu najlepszych zespołów, wyłonionych w etapie III. Teza debaty w etapie IV jest powtórzeniem tezy etapu III.
 7. Skład zespołu zgłoszonego do etapu II nie może ulec zmianie podczas kolejnych etapów. Nieobecność jednego członka zespołu wyłącza zespół z dalszego udziału w Konkursie.

Etap szkolny

 1. Etap I obejmuje indywidualne rozwiązanie testu kwalifikacyjnego.
 2. Przed przystąpieniem uczniów do etapu I nauczyciel przeprowadza z uczniami zajęcia dydaktyczne z zakresu tematyki Konkursu, wykorzystując materiały dydaktyczne dostępne na stronie Projektu.
 3. Etap I Konkursu organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa, która jednocześnie nadzoruje jego przebieg zgodny z postanowieniami regulaminu Konkursu oraz dokonuje oceny odpowiedzi, według otrzymanego i zatwierdzonego przez organizatora klucza odpowiedzi na zadania testu.
 4. Rozwiązywanie testu kwalifikacyjnego odbywa się w szkole, w warunkach kontrolowanej samodzielności, pod nadzorem Szkolnej Komisji Konkursowej.
 5. Test kwalifikacyjny składa się z dwudziestu zadań zamkniętych, za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.
 6. Do etapu II Konkursu zostają zakwalifikowane trzyosobowe zespoły uczniów danej szkoły. Każdy z członków zespołu musi spełniać kryterium punktowe kwalifikacji, tzn. w teście kwalifikacyjnym uzyskać wynik minimum 14 punktów.
 7. Dobór członków zespołu spośród uczniów spełniających kryterium punktowe jest dowolny.
 8. Liczba zespołów zgłaszanych przez szkoły do etapu II Konkursu nie jest ograniczona.
 9. Szkolna Komisja Konkursowa jest uprawniona do zorganizowania dogrywki dla tych uczestników, którzy w etapie I uzyskali mniej niż 14 punktów, ale nie mniej niż 12, i wyłonienie w tym trybie brakującego członka zespołu (o zakwalifikowaniu zespołów uczniowskich do etapu II Konkursu decyduje Szkolna Komisja Konkursowa).
 10. Każda ze szkół, której uczniowie uczestniczą w teście kwalifikacyjnym, otrzymuje login i hasło, które umożliwią zgłoszenie zespołów do etapu II Konkursu.
 11. Informację o zespołach zakwalifikowanych do etapu II Konkursu Szkolna Komisja Konkursowa przekazuje Organizatorowi Konkursu w terminie wskazanym w terminarzu Konkursu (załącznik 1) za pośrednictwem informatycznego systemu rejestracji zespołów i ich prac.

Etap międzyszkolny

 1. Etap II obejmuje zespołowe rozwiązanie zadania problemowego dotyczącego tematyki Konkursu.
 2. W etapie II Konkursu uczestniczą trzyosobowe zespoły uczniowskie zgłoszone przez Szkolne Komisje Konkursowe.
 3. Przed przystąpieniem uczniów do etapu II nauczyciel może przeprowadzić z uczniami zajęcia dydaktyczne z zakresu tematyki Konkursu, wykorzystując materiały dydaktyczne dostępne na stronie Projektu.
 4. Zadanie etapu II zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu.
 5. Zespoły uczniowskie przesyłają rozwiązanie zadania za pośrednictwem informatycznego systemu rejestracji zespołów i ich prac w czasie 24 godzin od jego ogłoszenia. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące przekazywania odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie konkursowej Projektu w dniu zakończenia etapu szkolnego Konkursu.
 6. Brak rozwiązania w czasie oznacza rezygnację uczniów z udziału w Konkursie.
 7. Prace uczniów są oceniane przez zespół ekspertów powołany przez Organizatora.
 8. Prace, w których zespół ekspertów stwierdzi naruszenie praw autorskich (np. kopiowanie prac zaczerpniętych z Internetu) nie będą ocenione, a zespoły zostaną zdyskwalifikowane. Informacja o dyskwalifikacji zostanie przesłana do Szkolnej Komisji Konkursowej.
 9. Do etapu III zostaną zakwalifikowane dwadzieścia cztery najlepsze zespoły uczniowskie. Wyniki etapu międzyszkolnego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Projektu.

Etap regionalny

 1. Etap III obejmuje debaty zespołów organizowane w sześciu regionach.
 2. W każdym regionie konkurują ze sobą cztery zespoły wyłonione w etapie II.
 3. Podczas etapu III odbywają się dwie rundy debat, każda z nich polega na przeprowadzeniu debaty szkolnej nad podaną tezą. Stronę udziału w debacie zespoły losują 30 minut przed jej rozpoczęciem.
 4. Pierwsza runda etapu regionalnego składa się z dwóch odbywających się w tym samym czasie debat eliminacyjnych. Zestaw par debatowych wyłania się w drodze losowania.
 5. Zwycięzcy debat eliminacyjnych spotkają się w drugiej rundzie, która odbędzie się z udziałem publiczności. Stronę udziału w debacie zespoły losują 30 minut przed jej rozpoczęciem.
 6. Każdą debatę ocenia zespół sędziowski powołany przez Organizatora.
 7. Debatę wygrywa zespół, który uzasadnił tezę za pomocą mocniejszych argumentów popartych dowodami.
 8. Wypowiedź mówcy oceniana jest na podstawie czterech kryteriów: zastosowana argumentacja, wykorzystanie dowodów, organizacja wypowiedzi, umiejętność prezentacji.
 9. Decyzja zespołu sędziowskiego jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Zwycięzca etapu III w danym regionie zostaje zakwalifikowany do etapu IV Konkursu.
 11. Zespół, który nie zgłosił się w dniu rozgrywek o wyznaczonej godzinie lub zgłosił się w niepełnym składzie osobowym przegrywa walkowerem.

Etap ogólnopolski

 1. Etap IV stanowi trzydniowy turniej debatowy, w którym uczestniczy sześć zespołów ‑ zwycięzców etapu III.
 2. Teza debaty finału ogólnopolskiego jest powtórzeniem tezy debaty regionalnej.
 3. Etap ogólnopolski składa się z dwóch rund: eliminacyjnej i finałowej.
 4. W debacie uczestniczą każdorazowo dwa zespoły: zespół aprobujący tezę (T) oraz zespół negujący tezę (N). Uczestnicy rundy eliminacyjnej zostaną poinformowani o systemie rozgrywek przed ich rozpoczęciem.
 5. Zespół, który nie zgłosił się w dniu rozgrywek o wyznaczonej godzinie lub zgłosił się w niepełnym składzie osobowym przegrywa walkowerem.
 6. Uczestnicy etapu IV Konkursu zostaną podzieleni losowo na dwie grupy. W każdej grupie zmagać się będą ze sobą trzy zespoły.
 7. W rundzie eliminacyjnej każdy z zespołów uczestniczyć będzie w dwóch debatach.
 8. Za debatę wygraną zespół uzyska 1 punkt, za debatę przegraną 0 punktów.
 9. Do rundy finałowej przechodzi ten zespół, który uzyska po dwóch debatach największą liczbę punktów.
 10. Gdy w grupie więcej niż jedna drużyna będą miały taką samą liczbę punktów ‑ o przejściu do rundy finałowej zadecydują kolejno: 
  a)stosunek głosów sędziowskich liczony łącznie dla obu debat,
  b)suma indywidualnych punktów zdobytych przez mówców drużyny.
 11. Po przeprowadzeniu rundy eliminacyjnej zostaną wyłonione dwa najlepsze zespoły, które spotkają się w rundzie finałowej.
 12. Runda finałowa odbędzie się z udziałem publiczności.
 13. Losowanie stron T lub N odbędzie się nie później niż 30 minut przed debatą.
 14. Każdą debatę oceniać będzie zespół sędziowski powołany przez Organizatora.
 15. Wypowiedzi mówców oceniane będą na podstawie czterech kryteriów: zastosowana argumentacja, wykorzystanie dowodów, organizacja wypowiedzi, umiejętność prezentacji.
 16. Decyzja zespołu sędziowskiego jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.
 17. Dwa zespoły, które spotkają się w debacie finałowej otrzymają tytuł laureata Konkursu, pozostałe cztery zespoły - tytuł finalisty.
 18. Finaliści i laureaci oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe informacje o Konkursie, terminarz zawodów, materiały dla uczestników oraz wyniki kwalifikacji na poszczególnych etapach Konkursu (nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna zespołu, imienny skład zespołu) będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Projektu: www.junior.org.pl oraz portalu www.prywatyzacjadlaludzi.pl.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać bezpośrednio na adres Organizatora:
  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, ul. Kalatówki 6, 02-702 Warszawa
  tel.: 22 843 85 36, fax: 22 899 29 86 e‑mail: adrem@junior.org.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

Pobierz regulamin w formacie PDF

Pobierz program Acrobat Reader niezbędny do odczytania materiałów.
 

Projekt otrzymał nagrodę
W dniu 9 listopada 2010 r. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości otrzymała nagrodę za projekt "Przekonujemy się do prywatyzacji".
więcej
Serwis edukacyjny MSP
więcej
Patronat medialny

więcej